فیلم مصاحبه با دکتر رحیم لو در سمینار نقد نظام بانکداری ایران

28 خرداد 1393
فیلم مصاحبه با دکتر رحیم لو در سمینار نقد نظام بانکداری ایران
فیلم مصاحبه با دکتر رحیم لو در سمینار نقد نظام بانکداری ایران